ශ්‍රී ලාංකික ජන සමාජයේ සුවසෙත සඳහා COVID -19 අරමුදලට විජය නිෂ්පාදන සමාගමෙන් රුපියල් මිලියන 5 ක්

ශ්‍රී ලාංකික ජන සමාජයේ සුවසෙත සඳහා COVID -19 අරමුදලට විජය නිෂ්පාදන සමාගමෙන් රුපියල් මිලියන 5 ක්

Recent News   ලාංකික ජන සමාජයේ සුවසෙත සඳහා COVID -19 අරමුදලට විජය නිෂ්පාදන සමාගමෙන් රුපියල් මිලියන 5 ක පරිත්යාගයක් ....
SLIM NIELSEN PEOPLES AWARDS 2020

SLIM NIELSEN PEOPLES AWARDS 2020

Recent News Wijaya Products Won the People’s Food Brand of the Year – 2020 as the 5th consecutive year the People’s Youth Choice -Food Brand of the Year – 2020 as the 3rd consecutive year at the SLIM NIELSEN PEOPLES AWARDS 2020....