නගරයට උයන්වතු 2019

නගරයට උයන්වතු 2019

      “නගරයට උයන්වතු 2019” ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව මධ්‍යම පළාත් සභාවේ ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කරන ලද ගෙවතු වගා තරඟයේ නුවරඑලියදිස්ත්‍රික්ක ප්‍රථම ස්ථානය මධ්‍යම පළාත්...
Presidential Environment Awards 2019

Presidential Environment Awards 2019

      Wijaya Products Private Limited was awarded a Merit Trophy of commendation In the Food and Beverage Industries category for the company’s significant contributions towards environment conservation. The Presidential Environment Awards 2019 were...
Western Province Entrepreneur Awards 2019

Western Province Entrepreneur Awards 2019

      Western Province Entrepreneur Awards 2019 Wijaya Products (Pvt) Ltd again proved its entrepreneurial strength at the Western Province Entrepreneur Awards Ceremony 2019 conducted by the National Enterprise Development Authority together with the...
විජය නිෂ්පාදන පුද්ගලික සමාගම දිවයිනේ පාසල්වල පුස්තකාල සඳහා පොත් ලබාදීමේ ව�

විජය නිෂ්පාදන පුද්ගලික සමාගම දිවයිනේ පාසල්වල පුස්තකාල සඳහා පොත් ලබාදීමේ ව�

      විජය නිෂ්පාදන පුද්ගලික සමාගම දිවයිනේ පාසල්වල පුස්තකාල සඳහා පොත් ලබාදීමේ වැඩපිලිවෙලේ තවත් එක් වැඩසටහනක් බස්නාහිර පළාත් මතුගම පාන්තිය මහා විද්‍යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී 2019.10.23 වන දින එම විද්‍යාලය සඳහා පරිත්‍යාග කරන...
2019 ඔක්තෝම්බර් 01 වන දින ලෝක ළමා දිනය හා වැඩිහිටි දිනය සැමරීම…

2019 ඔක්තෝම්බර් 01 වන දින ලෝක ළමා දිනය හා වැඩිහිටි දිනය සැමරීම…

      2019 ඔක්තෝම්බර් 01 දින ලෝක ළමා දිනය හා වැඩිහිටි දිනය සැමරීමට විජය නිෂ්පාදන පුද්ගලික සමාගම I.T.N ගුවන්විදුලිය සමඟ එක්වී මහරගම තරුණ සේවා සභා පරිශ්‍රයේ එම උත්සවය ඉතාමත් උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සමරනු ලැබීය ඒහි අවස්ථා...