වසර ගණනක් අඛණ්ඩව දිනාගත් ජනතා විශ්වාසය හා ආදරය යලි යලිත් තහවුරු වූ වගයි…

වසර ගණනක් අඛණ්ඩව දිනාගත් ජනතා විශ්වාසය හා ආදරය යලි යලිත් තහවුරු වූ වගයි…

වසර ගණනක් අඛණ්ඩව දිනාගත් ජනතා විශ්වාසය හා ආදරය යලි යලිත් තහවුරු වූ වගයි… 2022 ස්ලිම් කැන්ටාර් ජනතා සම්මාන උළෙලේදී වසරේ වැඩිම අලෙවියක් සහිත පාරිභෝගික භාණ්ඩ වෙළඳ සන්නාමය සහ වසරේ ජනප්‍රියතම කුළුබඩු වෙළඳ සන්නාමය යන සම්මාන ද්විත්වයෙන් පිදුම් ලබන්නට විජය ප්‍රඩක්ට්ස්...